ADHD utredning barn

ADHD är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med koncentrationsförmåga och/eller svårigheter med överaktivitet samt med impulsivitet. ADHD är en av de vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsvariationerna som förekommer hos barn. Svårighetsgraden varierar och kan påverka barn på olika sätt.

För att du och ditt barn ska kunna erbjudas rätt stöd och behandling är det viktigt att en gedigen utredning görs när det finns misstankar om ADHD.

ADHD påverkar bland annat ditt barns förmåga att koncentrera sig samt kontrollera sina impulser och känslor. För en del familjer kan resan från första misstanke om ADHD till en bekräftad diagnos vara en lång och påfrestande resa. Det är viktigt att en gedigen och noggrann neuropsykiatrisk utredning görs för att kunna bekräfta eller utesluta en diagnos. Det är också viktigt att ditt barns olika förmågor kartläggs så att rätt stöd och insatser kan ges till er.

Symtom och tecken att uppmärksamma hos barn med ADHD

Innan man överväger en ADHD-utredning för sitt barn är det viktigt att förstå vilka symtom och tecken som ofta förknippas med tillståndet:

 • Svårigheter att fokusera eller upprätthålla uppmärksamhet
 • Överdriven pratsamhet
 • Ofta avbryter eller inkräktar på andra
 • Glömsk i vardagliga aktiviteter
 • Oförmåga att sitta stilla, överdriven rastlöshet
 • Impulsivitet utan att tänka på konsekvenserna

Ovanstående svårigheter behöver vara i en omfattning som påverkar livskvaliteten negativt. Man behöver alltså som förälder inte vara orolig för sitt barn om det endast finns lindrigare symptom.

  ADHD barn
  Stegen i en ADHD-utredning för barn

  Hur går en ADHD-utredning för barn till?

  En ADHD-utredning för barn brukar börja med att det görs en anamnesintervju med föräldrarna, eller annan vårdande vuxen i de fallen barnet inte bor med sina föräldrar.
  Förskolan eller skolan kommer också få lämna information via formulär angående barnets aktuella skolsituation.
  I utredningen ingår även en psykologbedömning där barnet gör olika psykologiska tester men även intervjuas och observeras.

  I en ADHD- utredning på Althea Care ingår även alltid en bedömning med en specialistläkare i barnpsykiatri. Flera olika områden, såsom barnets mående, kognitiva förmågor samt styrkor och svårigheter kartläggs.

  Efter att bedömningarna gjorts och all information inkommit fastställer eller utesluter utredningsteamet ADHD som diagnos. Föräldrar, barn och skola kommer sedan att erbjudas en återgivning där utredningsresultatet presenteras.

  Utredningens resultat sammanfattas även i ett skriftligt utredningsutlåtandet som kommer sedan erhålls i digitalt format.

  Varför kan det vara viktigt att göra en ADHD-utredning?

  Det är viktigt att en noggrann och gedigen utredning görs för att du och ditt barn ska kunna få rätt hjälp och vårdinsatser. Många av symptomen för ADHD kan förekomma hos barn av olika anledningar och behöver inte alltid bero på en ADHD- diagnos.

  Orsakerna till barnets svårigheter kan bero på barnets sociala miljö, psykiska mående eller andra orsaker. Genom en fullständig utredning kan en korrekt bedömning eller diagnos säkerställas och därigenom även korrekta fortsatt behandlingsinsatser.

  Vad händer efter en neuropsykiatrisk utredning?

  Om ditt barn diagnostiseras med ADHD är nästa steg att utforma en anpassad behandlingsplan, som kan innefatta en kombination av medicinering, psykologisk behandling, pedagogiska strategier och familjestöd. Althea Care ger rekommendationer om vart ni kan vända er för fortsatta insatser, oavsett om en diagnos har fastställts eller inte.

  Boka ett gratis möte

  Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.

  Frågor och svar om ADHD utredning

  Vad är ADHD?

  ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar koncentration och impulskontroll, och kan orsaka överaktivitet.

  Vilka huvudegenskaper kännetecknar ADHD?

  Svårigheter med uppmärksamhet och koncentration, överaktivitet och impulsivitet är huvudegenskaper hos personer med ADHD.

  Påverkar ADHD intelligensnivån?

  Nej, ADHD har inget samband med intelligens och betyder inte att personen är sjuk.

  Vilka är de vanligaste symtomen på ADHD?

  Vanliga symptom inkluderar slarvfel, svårigheter med att hålla fokus, organisera och planera, samt problem med att hantera tid och uppgifter.

  Vad betyder bokstäverna i ADHD?

  AD’ står för Attention Deficit (uppmärksamhetsstörning) och ‘HD’ för Hyperactivity Disorder (hyperaktivitetsstörning).

  Hur skiljer sig ADD från ADHD?

  ADD är en form av ADHD där huvudproblemen ligger i uppmärksamhetsstörningar, ofta med mindre synliga svårigheter för omgivningen.

  Är ADHD ärftligt?

  Ja, ADHD är ofta ärftligt och genetiskt betingat, men miljöfaktorer spelar också en roll i dess utveckling.

  Vilka andra besvär är vanliga tillsammans med ADHD?

  Det är vanligt att personer med ADHD också har inlärningssvårigheter, språk- och talstörningar, eller andra neuropsykiatriska diagnoser som autism eller Tourettes syndrom.

  Vilka krav ställs för att få en ADHD-diagnos?

  Diagnoskriterierna inkluderar att symtomen börjar före 12 års ålder, varar i minst sex månader, ger problem i vardagen och inte kan förklaras bättre genom annat. Symtomen ska också märkas i minst två olika miljöer.

  Vilken typ av stöd och behandling finns tillgänglig för personer med ADHD?

  Stöd och behandling kan inkludera läkemedel, kognitiv beteendeterapi, anpassningar i skolan eller på arbetsplatsen, samt olika former av psykosocialt stöd och hjälpmedel för att organisera vardagen.