Vad innebär autism?

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som påverkar hur personen uppfattar omvärlden men även hur personen samspelar med andra individer.

Det finns väldigt stora variationer inom autismdiagnosen och olika personer med samma diagnos kan fungera väldigt olika. Autism kan förekomma i kombination med en väldigt hög begåvning men kan också förekomma tillsammans med någon av de tre nivåerna av begåvningsnedsättning.

Språkliga svårigheter vid autism

Personer med autism kan ha en varierande grad av språkliga svårigheter som kan påverka både förståelsen och användning av språk. Somliga med autism har svårt med grammatiken och andra har svårt med själva kommunikationen. Vissa är bättre på något annat språk än sitt modersmål, exempelvis engelska, vissa har ett väldigt formellt språk och kan låta “lillgammal” medan andra med autism inte har några språkliga svårigheter alls.

Ett brett spektrum

Utifrån att svårigheterna och symtombilden kan skilja sig väldigt mycket vid autism kallas det för ett spektrum, med många olika färger och nyanser. Tidigare fanns en diagnos som kallades för Aspergers syndrom, numera fastställs inte denna diagnosen utan den tillhör autismspektrumet.

Utredning och bedömning av autism

Det som kännetecknar autism och de man utgår ifrån vid utredning och diagnostisering, är två huvudgrupper. Det kallas för A- och B-kriterier. För att kunna erhålla en autismdiagnos måste personen i fråga uppfylla ett visst antal A- och B-kriterier vid utredningen.

A-kriterierna täcker svårigheter med socialt samspel och interaktion med andra personer. Där innefattas bland annat förmågan att ingå i sociala relationer, utveckla och bevara vänskapsrelationer samt förmågan att tolka andras icke-verbala kommunikation men även förmågan att själv uttrycka sig med gester, mimik och ögonkontakt.

B-kriterierna täcker svårigheter gällande begränsade, repetitiva beteenden eller intressen. Vanliga svårigheter inom området är selektivt ätande, abnorma specialintressen eller omfattande oflexibilitet.

Autism är en medfödd funktionsnedsättning som inte kan uppstå plötsligt eller är senare i livet. Ibland är dock svårigheterna inte lika tydliga eller framträdande. I vissa situationer eller perioder i livet kan svårigheterna bli mer framträdande och leda till en större funktionsnedsättning. För att kunna få en autismdiagnos måste svårigheterna funnit sedan tidig ålder, de måste leda till en tydlig funktionsnedsättning i vardagen och svårigheterna får inte förklaras bättre av någon annan diagnos.

Kommunikation och socialt samspel

Kardinalsymtomen, det vill säga de huvudsakliga svårigheterna vid autism handlar just om social interaktion och kommunikation. Svårigheter med social interaktion kan visa sig på olika sätt. Personen kan ha svårt att tolka och uppfatta andra på rätt sätt och det kan bli missförstånd eller konflikter. När man har autism kan man ha svårt att veta hur man ska agera i olika situationer eller vad som förväntas i olika sammanhang. Det kan exempelvis vara svårt att veta hur man ska börja ett samtal eller hur man avslutar ett samtal. Om man har autism kan man också ha svårt att behålla vidareutveckla vänskapsrelationer eller förstå dess utmärkande egenskaper. Vissa med autism föredrar att vara själv och andra vill gärna umgås med andra men tycker att det är svårt.

För någon med autism kan det vara svårt att uppfatta icke-verbal kommunikation hos andra, att tolka andras gester, mimik eller blickar. Många med autism kan ha svårt att själva uttrycka sig eller visa vad de känner med sin icke-verbala kommunikation. Vissa med autism tycker att det är jobbigt att ha ögonkontakt. Hos en del utvecklas talet och språket senare och det är vanligt att barnet eller individen initialt får en språkstörningsdiagnos. För vissa kan det kvarstå svårigheter med språket och kommunikationsförmågan även i vuxen ålder. För en del med autism är det lättare att prata ett annat språk, exempelvis engelska, trots att de har svenska som modersmål.

Begränsade beteenden, aktiviteter eller intressen

Begränsade eller repetitiva beteenden vid autism kan exempelvis vara att man viftar med händerna eller vaggar med kroppen fram och tillbaka. Det kan vara att personen härmar eller upprepar ord, det som kallas ekolali. Hos yngre barn kan de visa sig genom ett ensidigt lekbeteende såsom att barnet radar upp sina leksaker eller sorterar dem istället för att använda dem i fantasi- och rollekar.

Det kan också ta sig i uttryck som specialintressen, de vill säga att personen lär sig allt om ett väldigt avgränsat ämne som denne talar om återkommande även om åhörarna inte delar samma entusiasm. För att räknas som ett specialintresse vid en autismdiagnos krävs dock att intresset är av abnorm intensitet.

Personer med autism har ofta svårt med förändringar eller nya situationer. Det kan skapa en stark oro eller ångest hos dem. Denna typ av oflexibilitet eller rigiditet kan skapa stora svårigheter i vardagen på olika sätt. Personer med autism kan vilja att saker ska vara eller göras på ett visst sätt och det kan vara väldigt utmanande om det inte blir så som de har föreställt sig. Vissa personer med autism kan bli arga eller utåtagerande i de situationerna och en hos en del skapar det en hög nivå av stress eller oro.

Personer med autism kan uppleva sinnesintryck på ett annorlunda sätt. Det kan innebära en över- eller underkänsliga för sensoriska intryck. Personer med autism kan exempelvis ha svårt att duscha på grund av att duschstrålarna gör ont eller andra saker såsom att klippa naglarna eller borsta tänderna kan vara utmanande. Det kan också vara väldigt svårt att hitta kläder som sitter eller känns rätt för personer med autism. Andra individer kan vara känsliga för ljud och behöver hörselkåpor eller hörlurar stora delar av dagen. Vissa med autism kan även vara selektiva i sitt ätande. De kan vara känsliga för matens konsistens eller hur den läggs upp på tallriken. I en del mer extrema fall kan barn med autism vara underviktiga eller behöva näringsdrycker med mera på grund av att de är så selektiva i sitt ätande. Selektivt ätande vid autism bör dock inte blandas ihop med att normal kräsenhet eller individuella preferenser som kan finnas hos alla i normalvariationen.

Har du funderingar kring en autismutredning?
Känner du igen dig i beskrivningen av autism och önskar professionell hjälp, kontakta oss på Althea Care för att få information kring möjligheten för utredning i Köpenhamn. Vi stödjer individen och deras familj genom hela utredningsprocessen.

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.