ADHD utredning

En ADHD-utredning på Althea Care i Köpenhamn med en noggrann bedömning och anpassade rekommendationer av våra erfarna specialistläkare och psykologer.

För individer och deras familjer som misstänker att ADHD kan vara en faktor bakom vardagliga utmaningar, blir en ADHD-utredning ofta en relevant frågeställning i samband med vårdkontakter och vårdprocesser. Detta gäller såväl barn och ungdomar som för vuxna där en ADHD-utredning kan ge svar på frågor som annars dröjer sig kvar. Vi beskriver nedan mer detaljerat om vad en ADHD-utredning innebär.

Vad innebär en ADHD utredning?

I grunden är en ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) utredning en systematisk kartläggning/undersökning av beteende, kognitiva förmågor, emotionella tillstånd och livshistoria som underlag till om ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en diagnos som stämmer in på patienten. En ADHD-utredning fokuserar på kärnsymtomen: ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet.

Varför kan en ADHD utredning vara nödvändig?
ADHD påverkar oftast flera livsområden som är viktiga för individen och kan ha allvarlig inverkan på livskvalitet och funktionsnivå. Detta kan exempelvis handla om skolgång och arbetsliv samt relationer och självkänsla. Utan en korrekt ADHD-utredning kan individer med olika former av ADHD gå igenom livet utan att förstå grunden till sina svårigheter. En oupptäckt funktionsvariation som exempelvis ADHD leder sannolikt till att vårdpersonal gör felbedömningar och till vårdinsatser som direkt eller indirekt är skadliga för patienten. Med en välgrundad och väldokumenterad ADHD-utredning kan patienten få rätt behandling och stöd.

Vad innebär en ADHD utredning?
Hur går en ADHD utredning till?

Hur går en ADHD utredning till?

ADHD-utredning ska alltid återkopplas till patienten med rekommendationer baserat på utredningens slutsatser. En typisk ADHD-utredning i Köpenhamn börjar med en grundlig intervju. Intervjun görs oftast tillsammans med både patienten och anhöriga för att den livshistoria som ligger till grund för bedömningen ska vara både detaljerad och nyanserad. Intervjun inkluderar områden som exempelvis tidigare medicinska tillstånd, skolprestationer, arbetsliv, sociala relationer och andra relevanta livsområden.

Efter intervjun genomförs psykologiska och neuropsykologiska tester och patienten genomgår en bedömning hos specialistläkare i psykiatri. ADHD utredningar inkluderar inte sällan frågeformulär som fylls i av lärare, föräldrar eller andra nära anhöriga.

När all data har samlats in och analyserats kommer utredningsteamet fram till en slutsats. Om ADHD-diagnosen bekräftas lämnas rekommendationer som hör till denna diagnos. I annat fall lämnas en bedömning om mer relevant förklaringsmodell till patientens svårigheter.

Vem bör genomgå en ADHD utredning?

De som uppvisar typiska symptom på ADHD bör överväga en ADHD utredning. Dessa symptom kan inkludera koncentrationssvårigheter, ouppmärksamhet, överaktivitet, impulsivitet och svårigheter att slutföra uppgifter. Om symptomen stör vardagen, skolan, arbetslivet eller relationer bör en ADHD-utredning övervägas.

Utmaningar med ADHD utredning
Som med alla medicinska och psykologiska vårdinsatser finns det vissa utmaningar. Exempelvis kan det vara en emotionellt utmanande process för patienten och anhöriga. Det finns också en risk för felaktiga diagnoser utredningen inte utförs på rätt sätt. På Althea Care erbjuds därför patienter och anhöriga stöd under hela vårdprocessen och utredningen genomförs enligt nationella riktlinjer.

Sammanfattning: ADHD-utredning är en nödvändig process för patienter med misstanke om ADHD. Genom att genomföra en grundlig ADHD-utredning kan patienter få en väl underbyggd diagnos som kan ligga till grund för lämplig behandling och stöd. Med rätt stöd kan individer med ADHD få högre livskvalitet och funktionsnivå.

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.

Frågor och svar om ADHD utredning

Vad är ADHD?

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar koncentration och impulskontroll, och kan orsaka överaktivitet.

Vilka huvudegenskaper kännetecknar ADHD?

Svårigheter med uppmärksamhet och koncentration, överaktivitet och impulsivitet är huvudegenskaper hos personer med ADHD.

Påverkar ADHD intelligensnivån?

Nej, ADHD har inget samband med intelligens och betyder inte att personen är sjuk.

Vilka är de vanligaste symtomen på ADHD?

Vanliga symptom inkluderar slarvfel, svårigheter med att hålla fokus, organisera och planera, samt problem med att hantera tid och uppgifter.

Vad betyder bokstäverna i ADHD?

AD’ står för Attention Deficit (uppmärksamhetsstörning) och ‘HD’ för Hyperactivity Disorder (hyperaktivitetsstörning).

Hur skiljer sig ADD från ADHD?

ADD är en form av ADHD där huvudproblemen ligger i uppmärksamhetsstörningar, ofta med mindre synliga svårigheter för omgivningen.

Är ADHD ärftligt?

Ja, ADHD är ofta ärftligt och genetiskt betingat, men miljöfaktorer spelar också en roll i dess utveckling.

Vilka andra besvär är vanliga tillsammans med ADHD?

Det är vanligt att personer med ADHD också har inlärningssvårigheter, språk- och talstörningar, eller andra neuropsykiatriska diagnoser som autism eller Tourettes syndrom.

Vilka krav ställs för att få en ADHD-diagnos?

Diagnoskriterierna inkluderar att symtomen börjar före 12 års ålder, varar i minst sex månader, ger problem i vardagen och inte kan förklaras bättre genom annat. Symtomen ska också märkas i minst två olika miljöer.

Vilken typ av stöd och behandling finns tillgänglig för personer med ADHD?

Stöd och behandling kan inkludera läkemedel, kognitiv beteendeterapi, anpassningar i skolan eller på arbetsplatsen, samt olika former av psykosocialt stöd och hjälpmedel för att organisera vardagen.