Dyslexiutredning barn

Dyslexi hos barn är en specifik läs-och skrivsvårighet som karaktäriseras av att barnet har svårt att lära sig läsa, skriva och stava, men framför allt att koppla ihop bokstäver med språkljud. Det bidrar ofta till att avkodning och stavning blir utmanande för barnet. Dyslexi varierar i svårighetsgrad och kan påverka barn på olika sätt.

En dyslexiutredning syftar till att kartlägga och bedöma om barnet uppfyller kriterierna för en Dyslexidiagnos. Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet och en variant av läs-och skrivsvårigheter. Det finns inget samband mellan diagnosen och barnets intelligensnivå. Orsaken till dyslexi är fortfarande okänd men diagnosen är till stor del ärftlig. Att dyslexi tidigt upptäcks och kompenserande anpassningar görs är viktigt för barnets utveckling och skolgång.

Förståelse av dyslexi hos barn

Dyslexi hos barn karaktäriseras av svårigheter med att korrekt och flytande identifiera ord, vilket ofta leder till problem med läsförståelse och skrivförmåga. Det är viktigt att notera att dyslexi varierar i svårighetsgrad och kan påverka barn på olika sätt.

 

Symptom på dyslexi hos barn

 • Att barnet har svårigheter med att lära sig bokstäver och ljud.
 • Att barnet har problem med att stava och bilda ord.
 • Att barnet har en långsam läshastighet och läsförståelse
 • Att barnet kastar om bokstäver eller läser orden fel
 • Att barnet har svårigheter med att komma ihåg sekvenser, såsom månader
 • Att barnet blir frustrerad eller ovillig att läsa högt
 • Att barnet har svårt att skilja på höger och vänster
Barn dyslexi
Utredningsprocessen för barn med dyslexi

Så här görs en Dyslexiutredning på Althea Care

På Althea Care genomförs noggranna dyslexiutredningar av erfarna psykologer. Hos oss görs alltid dyslexiutredningen av en psykolog, vilket ger en bredare bedömning än vad som vanligtvis görs. Psykologen har möjlighet att bedöma om läs-och skrivsvårigheterna exempelvis istället beror på andra svårigheter såsom uppmärksamhet, koncentration eller kognitiva svårigheter. Psykologen kan göra tester som bara psykologer får genomföra.

Steg 1: Initialt genomförs intervjuer med dig som förälder och ditt barns lärare.
Steg 2: Barnet kommer göra vissa kognitiva tester med en psykolog samt tester som är specifika för att utreda och diagnostisera dyslexi.
Steg 3: Efter att alla delar genomförts återkopplar psykologen resultatet till dig och ditt barn, samt till skolan om det är aktuellt.
Steg 4: Efter att utredningen återgetts får ni ett skriftligt utredningutlåtande samt rekommendationer om fortsatta insatser.

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.

Rekommendationer och stöd till barn med Dyslexi

 • Det behövs ofta specialanpassad undervisning utifrån metoder som inriktar sig på fonologisk medvetenhet, avkodning och läsförståelse.
 • Anpassningar i klassrummet, så som extra tid för prov, användning av ljudböcker, och tillgång till tekniska hjälpmedel.
 • Psykologiskt stöd för att kunna hantera de emotionella aspekterna av dyslexi.

Din roll som förälder till ett barn med Dyslexi

Som förälder har du en viktig och avgörande roll i ditt barns läs-och skrivutveckling. Föräldrars attityd till läsning samt tillgång till böcker i hemmet påverkar barnets förmåga och dess utveckling inom området. Det är viktigt att skolan och ni som föräldrar stöttar barnet och bidrar till en utvecklande miljö.

Du som förälder kan hjälpa till genom att:

 • Läsa tillsammans med ditt barn och uppmuntra till läsning hemma.
 • Se till att det finns tillgång till böcker i hemmet
 • Förstå ditt barns unika behov och utmaningar.
 • Uppmuntra ditt barns styrkor och intressen.
 • Söka stöd och resurser för att bättre förstå och hantera ditt barns dyslexi.

Vikten av tidig intervention

Att tidigt upptäcka, anpassa samt kompensera för svårigheterna är avgörande för barn med dyslexi. Forskning visar att tidiga och riktade interventioner kan förbättra läsfärdigheter och öka barnets akademiska framgång samt självkänsla.

Anpassningar och teknik

Användningen av tekniska hjälpmedel som ljudböcker, text-till-tal-program och stavningskontroller kan vara mycket hjälpsamt för barn med dyslexi.

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.